مرکز ارگاسم در مغز

سیستم لیمبیک در مغز، یک جایگاه احساسی تحریکی-ایمپالسی و انگیزشی (جنسی) است که مسوولیت کنترل ارگاسم را برعهده دارد. 

 

تصور بر آن بود که فعالیتهای جنسی در اندام های تناسلی و جنسی ایجاد می گردد، اما تحقیقات جدید بیان می کنند که احساسات و تحریکات حسی به فعالیت سلول های عصبی خاصی در مغز مرتبط می باشد.

ارگاسم نیز همچون دیگر فعالیت های بدنی از سمت مغز با ایمپالس های عصبی-الکتریکی کنترل می گردد.

ارگاسم با یک هیجان ویژه شروع شده و زمانیکه به راهی مسدود در مقابل ارسال ایمپالس ها می رسد بی سرانجام مانده و به خاتمه می انجامد.

این اتفاق به معنای حضور مواد شیمیایی واسطه ای در بین سلول های عصبی است که مسوولیت این کار را برعهده می گیرند.

سیستم لیمبیک در مغز، یک جایگاه احساسی تحریکی-ایمپالسی و انگیزشی (جنسی) است که مسوولیت کنترل ارگاسم را برعهده دارد.

این مرکز توسط عوامل مختلفی از جمله "دیدن"، "شنیدن" و "بوییدن" تحریک می گردد.

 

مرکز ارگاسم در مغز

جهت ثبت نظر باید ابتدا در سایت عضو و یا وارد شوید.